Briggs & Stratton 775 Outboard Motor User Manual


 
68 BRIGGSandSTRATTON.COM
BRIGGS&STRATTONDZINĒJA GARANTIJAS POLISE
2014. janvāris
Briggs & Stratton garantē,ka,zemāk norādītā garantijas perioda laikā, tas bez maksas salabos vai aizvietos jebkuru dzinēja daļu, kurai ir materiāla vai izgatavošanas defekts
vai abi faktori. Transporta izdevumi par produktu, kas iesniegts remontam vai nomaiņai saskaņā ar šo garantiju, ir jāsedz pircējam. Šī garantija ir spēkā laika periodos un pie
nosacījumiem, kas norādīti zemāk. Garantijas apkopes veikšanai, atrodiet tuvāko autorizēto apkopes pārstāvi mūsu pārstāvju meklēšanas kartē BRIGGSandSTRATTON.com.
Pircējam ir jāsazinās ar autorizēto apkopes pārstāvi un jānogādā tam prece apskatei un pārbaudei.
Nav citas tiešas garantijas. Netiešas garantijas, ieskaitot tirdzniecībai un piemērotībai īpašiem nolūkiem, ir ierobežotas līdz zemāk norādīt
ajam periodam vai līdz
liku
mā atļautajam apjomam. Atbildība par nejaušiem vai sekojošiem kaitējumiem ir izslēgta līdz apjomam, kādā izslēgšana ir atļauta likumā. Dažosštatosvaivalstīs
nav atļauti ierobežojumi netiešas garantija s ilgumam un dažos štatos vai v alstīs nav atļauti izņēmumi vai ierobežojumi nejaušiem vai sekojošiem kaitējumiem, tādēļ
augšminētais ierobežojums un izņēmums var uz jums neattiekties. Šī garantija dod jums noteiktas juridiskas tiesības, un jums var būtarī citas tiesības, kas dažādos štatos un
valstīsiratšķirīgas. **
IEROBEŽOTA GARANTIJA
STANDARTA GARANTIJAS NOTEIKUMI *
Y
Zīmola/produkta tips Patērētāja lietošana Komerciāla lietošana
Vanguardt
J
3gadi 3 gadi
Komercsērija „Turf”t 2 gadi 2 gadi
Dzinēji ar Dura-Boret čuguna uzmavu 2gadi 1 gads
Visi citi Briggs & Stratton dzinēji 2gadi 90 dienas
* Šie ir mūsu standarta garantijas noteikumi, taču laiku pa laikam iespējams papildus garantijas segums, kāds netika noteikts publikācijas laikā. Lai iepazītos ar jūsu dzinējam
pašreiz spēkā esošo garantijas noteikumu sarakstu, skatiet mājas lapā BRIGGSandSTRATTON.COM vai sazinieties ar jūsu autorizēto Briggs & Stratton servisa pārstāvi.
** Austrālija: Visiem mūsu izstrādājumiem tiek nodrošināta garantija, kuru nevar atcelt Austrālijas likums par patērētāju tiesībām. Jums ir tiesības uz izstrādājuma aizvietošanu
vai t ā vērt ības kompensāciju nozīmīga defekta gadījumā,kā arī tiesības uz kompensāciju citu pamatoti paredzamo zaudējumu vai defektu gadījumā.Jumsarī ir tiesības uz
izstrādājuma remontu
vai aizvietošanu, ja izstrādājuma kvalitāte kļūst nepieņemama, pat ja defekts nav nozīmīgs. Garantijas apkopei atrodiet tuvāko autorizēto apkopes
pārstāvi mūsu pārstāvju meklēšanas kartē BRIGGSandSTRATTON.COM, vai piezvanot pa tālruni 1300 274 447, sazinoties ar mums pa e-pastu
salesenquiries@briggsandstratton.com.au vai rakstot uz sekojošo adresi: Briggs & Stratton Australia Pty Ltd, 1 Moorebank Avenue, Moorebank, NSW, Australia, 2170.
Y
Garantija netiek nodrošināta motoriem, kas tiek izmantoti iekārtu galvenā dzinējspēka viet ā vai rezerves ģeneratoriem, ko izmanto komerciāliem mērķiem. Garantija netiek
nodrošināta motoriem, ko izmanto ātrumsacīkstēm, kā arī komerciālos vai nomas kravas automobiļos.
J
Vanguard dzinēji, kas tiek izmantoti mājas rezerves ģeneratoru darbināšanai: 2 gadu patērētāja garantija, garantija komerciālai pielietošanai netiek sniegta. Vanguard dzinēji,
kas ir uzstādīti vispārējās pielietošanas transporta līdzekļos: 2 gadu patērētāja garantija, 2 gadu garantija komerciālai pielietošanai. 3 cilindru Vanguard š ķidrumdzeses
dzinējs: skatiet garantijas polisi Briggs & Stratton 3/LC dzinējiem.
Garantijas periods sākas pirmā mazumtirdzniecības patērētāja vai komerciāla galalietot āja pirkuma dienā.”Patērētāja lietošana” nozīmē mazumtirdzniecības patērētāja personīgu
lietošanu mājsaimniecībā.”Komerciāla lietošana” nozīmē jebkuru citu pielietojumu, tai skaitā kom
erciā
liem, peļņas gūšanas vai iznomāšanas mērķiem. Ja dzinējs ir ticis izmantots
komerciāli, turpmāk šis dzinējs attiecībā uz šo garantiju tiek uzskatīts par komerciāli lietotu.
Saglabājiet pirkumu apstiprinošus dokumentus. Ja gadījumos, kad nepieciešams veikt garantijas apkopi, jūs nevarēsiet iesniegt sākotnējāsiegādes datumu
apstiprinošus pierādījumus, garantijas perioda noteikšanai tiks izmantots izstrādājuma izgatavošanas datums. Lai saņemtu garantijas pakalpojumus Briggs & Stratton
izstrādājumiem, tos nav nepieciešams reģistrēt.
Par jūsu garantiju
Šī ierobežotā garantija attiecas tikai uz ar motoriem saistītiem materiāliem un/vai
izgatavošanas problēmām, un nevis to iekārtu nomainīšanu vai kompensēšanu, uz
kurām motors var tikt uzstādīts. Garantijā netiek iekļauta ikdienas apkope, regulēšana,
pielāgošana, kā arī normālais nodilums un nolietojums. Tāpat līdzīgi garantija netiek
piemērota, ja motors ir pārveidots vai izmainīts, vai arī, ja ir bojāts vai noņemts motora
sērijas numurs. Šī garantija netiek attiecināta uz lietotām, labotām un demonstrācijas
iekārtām un motoriem. Šī garantija netiek attiecināta uz motora bojājumiem vai darbības
traucējumiem, kuru cēlonis ir:
1Daļu, kas nav oriģinālas Briggs & Stratton daļas, izmantošana;
2 Motora darbināšana
ar
nepietiekamu eļļas līmeni, piesārņotu vai nepareizas
kvalitātes eļļu;
3Piesārņotas vai sastāvējušās degvielas izmantošana, benzīna, kurā etilspirta saturs
lielāks par 10%, vai alternatīvu degvielu, piemēram, sašķidrinātas naftas vai
dabasgāzes izmantošana motoriem, k o Briggs & Stratton nav sākotnēji
paredzējusi/izgatavojusi darbināšanai ar šādu degvielu;
4Netīrumi, kas iekļuvuši motorā gaisa attīrītāja nepareizas apkopes vai salikšanas
rezultātā;
5Rotācijas zāles pļāvēja nažu triecieni pret priekšmetiem, vaļīgi vai nepareizi
uzstādīti nažu adapteri, lāpstiņriteņivaicitaskloķvārpstai pievienotas ierīces vai
pārmērīga ķīļsiksnas nospriegošana;
6S
aistīto daļu vai mezglu, piemēram, sajūgu, transmisijas, iekārtu vadības ierīču utt.,
ko nav piegādājis Briggs & Stratton, lietošana.
7Pārkāršana, kas notikusi dzesēšanas ribu vai spararata zonas piesārņošanas vai
aizsērēšanas ar nopļautāszāles daļām, netīrumiem un gružiem vai grauzēju ligzdu
dēļ, vai motora darbināšana bez pietiekamas ventilācijas;
8Pārmērīga vibrācija, k uras cēlonis ir pārmērīgi motora apgriezieni, vaļīgi motora
stiprinājumi, vaļīgi vai neizlīdzsvaroti naži vai lāpstiņriteņi vai aprīkojuma nepareiza
pievienošana klo ķvārp
stai;
9
Motora nepareiza ekspluatēšana, ikdienas apkopes neveikšana, nepareizi veikta
pārsūtīšana, pārkraušana un uzglabāšana, vai motora nepareiza uzstādīšana.
Garantijas apkope ir pieejama tikai caur Briggs & Stratton autorizētiem apkopes
pārstāvjiem. Atrodiet tuvāko autorizēto apkopes pārstāvi mūsu pārstāvju
meklēšanas kartē BRIGGSandSTRATTON.COM vai zvanot pa tālruni 1-800-233-3723
(ASV).
Not for
Reproduction