Briggs & Stratton 775 Outboard Motor User Manual


 
104 BRIGGSandSTRATTON.COM
OPOZORILO
Gorivo in njegovi hlapi so izjemno vnetljivi in eksplozivni.
Ogenj ali eksplozija lahko povzroèita težke opekline ali smrt.
Med dolivanjem goriva
Izkljuèite motor in pustite, da se le-ta ohlaja vsaj 2 minuti, preden odstranite
pokrovèek rezervoarja za gorivo.
Rezervoar za gorivo polnite zunaj ali v dobro zraèenem prostoru.
Rezervoarja za gorivo ne napolnite preveè. Da omogoèite širjenje goriva, le-to
ne sme segati prek spodnjega dela vratu rezervoarja za gorivo.
Gorivo hranite proè od virov iskrenja, odprtega ognja, kontrolnih luèk, toplote
in drugih virov vžiga.
Redno preverjajte morebitno pušèanje vodov za gorivo, rezervoarja,
pokrovèka in prikljuèkov. Po potrebi jih zamenjajte.
Èe se gorivo razlije, poèakajte, da izhlapi, preden zaženete motor.
Pri zagonu motorja
Poskrbite, da bodo vžigalna sveèka, izpuh, pokrovèek rezervoarja za gorivo in
zraèni filter (èe obstaja) na svojem mestu in pritrjeni.
Ne zaganjajte motorja, èe sveèka ni vstavljena.
Èe gorivo zalije motor, nastavite dušilno loputo (èe obstaja) v položaj
OPEN/RUN, regulator plina (èe obstaja) premaknite v položaj FAST in
zaganjajte, dokler motor ne vžge.
Med uporabo stroja
Motorja ali stroja ne nagibajte pod kotom, ki bi povzroèil razlitje goriva.
Ne uporabljajte dušilne lopute uplinjaèa za zaustavitev motorja.
Motorja ne zaganjajte oziroma ga ne pustite teèi, ko je odstranjen sestav
zraènega filtra (èe obstaja) ali zraèni filter (èe obstaja).
Pri menjavi olja
Èe olje izlivate prek cevi za dolivanje olja na vrhu, mora biti rezervoar za gorivo
prazen, ker lahko gorivo izteka in povzroèi požar ali eksplozijo.
Pri nagibanju enote zaradi vzdrževanja
Pri vzdrževalnih delih, ki zahtevajo nagib enote, mora biti rezervoar za gorivo
prazen, ker lahko v nasprotnem primeru gorivo izteèe in povzroèi požar ali
eksplozijo.
Pri prevozu stroja
Prevažajte s PRAZNIM rezervoarjem za gorivo ali z ZAPRTIM zapornim
ventilom za gorivo.
Pri shranjevanju goriva ali stroja z gorivom v r ezervoarju
Hranite proè od odprtega ognja, peèi, grelcev za vodo ali drugih naprav, ki imajo
kontrolno luèko ali drugi vir vžiga, ker lahko vžgejo hlape goriva.
Med zaganjanjem motorja pride do iskrenja.
Iskrenje lahko vžge bližnje vnetljive pline.
Lahko pride do eksplozije in ognja.
OPOZORILO
Èe v okolici pušèa zemeljski ali utekoèinjen naftni plin, ne zaganjajte motorja.
Ne uporabljajte zagonskih tekoèin pod pritiskom, ker so hlapi vnetljivi.
NEVARNOST ZARADI STRUPENIH PLINOV. Izpušni plin iz motorja
vsebuje ogljikov monoksid, strupen plin, ki je lahko hitro usoden. NE
MORETE ga videti, vohati ali okusiti. Tudi èe ne vohate izpušnih plinov,
ste vseeno lahko izpostavljeni ogljikovemu monoksidu. Èe vam med
uporabo tega izdelka postane slabo, se vam zaène vrteti ali postanete
šibki, ga ugasnite in pojdite TAKOJ na svež zrak. Obišèite zdravnika.
Morda ste se zastrupili z ogljikovim monoksidom.
OPOZORILO
S tem izdelkom upravljajte LE zunaj, daleè stran od oken, vrat ali
prezraèevalnikov, da zmanjšate nevarnost kopièenja ogljikovega monoksida in
da ta ne prehaja na mesta, kjer se nahajajo ljudje.
Namestite baterijske alarmne naprave za zaznavanje ogljikovega monoksida ali
vkljuèite alarmne naprave za zaznavanje ogljikovega monoksida z nadomestnim
napajanjem z baterijo v skladu s proizvajalèevimi navodili. Alarmne naprave za
zaznavanje dima ne morejo zaznati ogljikovega monoksida.
Ta izdelek naj NE deluje v domovih, garažah, kleteh, kleteh z nizkimi stropi,
lopah ali drugih delno zaprtih prostorih, tudi èe uporabljate ventilatorje ali
odprete vrata in okna za zraèenje. Ogljikov monoksid se v teh prostorih hitro
nakopièi in se tam zadržuje veè ur, tudi èe ugasnete izdelek.
Ta izdelek naj bo VEDNO postavljen tako, da bo veter pihal stran od njega,
izpuh motorja pa naj bo obrnjen stran od mest, kjer se nahajajo ljudje.
Zaradi hitrega povratnega vleka zaganjalne vrvi (povratni sunek)
potegne roko proti motorju hitreje, kot lahko spustite roèko.
Lahko pride do zloma kosti, zmeèkanin ali izpaha.
OPOZORILO
Ko zaganjate motor, poèasi vlecite zaganjalno vrv, dokler ne zaèutite upora, nato
pa jo povlecite hitro, da prepreèite povratni sunek.
Pred zaganjanjem motorja odstranite vse zunanje obremenitve stroja/motorja.
Neposredno prikljuèeni sestavni deli opreme, kot so na primer rezila, rotorji,
jermenice, verižniki itd, morajo biti dobro pritrjeni.
Vrtljivi deli lahko zadenejo ali se zapletejo v roke, noge, lase, oblaèila
ali dodatke.
Lahko pride do travmatiène amputacije ali težkih ran.
OPOZORILO
Med delovanjem stroja morajo biti namešèena varovala.
Rok in nog ne približujte vrtljivim delom.
Spnite si dolge lase in odstranite nakit.
Ne nosite ohlapnih oblaèil, opletajoèih vrvic ali predmetov, ki bi se lahko ujeli.
Delujoèi motorji se segrevajo. Deli motorja, posebej izpuh, se moèno
segrejejo.
Ob dotiku lahko pride do težkih opeklin.
Vnetljivi odpadki, kot so listje, trava, draèje itd., se lahko vnamejo.
OPOZORILO
Pustite, da se izpuh, valj motorja in hladilna rebra ohladijo, preden se jih
dotaknete.
Odstranite material, ki se je nabral na obmoèju izpuha in valja.
Po doloèilih poglavja 4442 Zakona o javnih sredstvih države Kalifornije gre za
kršitev, èe uporabljate ali upravljate stroj na gozdnatih, grmièastih ali travnatih
predelih, èe na izpušnem sistemu ni namešèen brezhiben lovilec isker, kot je
opredeljeno v Poglavju 4442. Druge države ali zvezne oblasti imajo lahko
podobne zakone. Obrnite se na proizvajalca, trgovca ali preprodajalca originalne
opreme, da vam priskrbi originalni lovilec isker za izpušni sistem, ki je namešèen
na motorju.
Nenamerno iskrenje lahko povzroèi ogenj ali elektrièni udar.
Nenamerni zagon lahko povzroèi zapletanje, travmatièno amputacijo
ali rano.
Nevarnost požara
OPOZORILO
Pred nastavljanjem ali popravili:
Snemite kabel vžigalne sveèke in ga hranite proè od sveèke.
Odklopite negativni pol akumulatorja (samo pri motorjih z elektriènim zagonom).
Uporabljajte le pravo orodje.
Obratov motorja ne poveèujte s spreminjanjem krmilne vzmeti, povezav ali
drugih delov.
Nadomestni deli morajo biti enaki in namešèeni na enakem položaju kot
originalni deli. Zaradi neoriginalnih delov lahko pride do slabšega delovanja,
okvare enote in poškodb.
Vztrajnika ne udarjajte s kladivom ali trdim predmetom, ker lahko kasneje med
delovanjem razpade.
Pri preizkušanju iskrenja:
Uporabljajte odobreno napravo za preizkušanje iskre.
Iskre ne preverjajte z odstranjeno sveèko.
Not for
Reproduction