Briggs & Stratton 775 Outboard Motor User Manual


 
26
BRIGGSandSTRATTON.COM
Doplnìní oleje
Motor dejte do vodorovné polohy.
Vyèistìte prostor pro doplòování oleje od neèistot.
Objem oleje naleznete v èásti Specifikace.
1. Vyjmìte mìrku (G) a otøete ji èistým hadøíkem (obrázek 2).
2. Nalijte olej pomalu do plnicího otvoru (H). Dejte pozor, abyste jej nepøelili. Po
doplnìní oleje poèkejte jednu minutu a pak stav oleje znovu zkontrolujte.
3. Zasuòte mìrku zpìt a utáhnìte ji.
4. Vyjmìte mìrku a zkontrolujte hladinu oleje. Mìla by být v horní èásti indikátoru full
(J)namìrce.
5. Zasuòte mìrku zpìt a utáhnìte ji.
Provádìní údržby vzduchového filtru - Obrázek
12 13
VAROVÁNÍ
Palivo a jeho páry jsou vysoce hoølavé a výbušné.
Požár nebo výbuch mùže zpùsobit vážné popáleniny nebo i smrt.
Nespouštìjte ani neprovozujte motor s odmontovanou sestavou vzduchového
filtru (je-li jím motor vybaven) nebo s vyjmutým vzduchovým filtrem (je-li jím
motor vybaven).
POZNÁMKA: Nepoužívejte k èištìní filtru stlaèený vzduch nebo rozpouštìdla. Stlaèený
vzduch mùže filtr poškodit a rozpouštìdla jej rozpustí.
Znázornìny jsou dva typy vzduchových filtrù, a sice standardní a vysokokapacitní.
Zjistìte, jaký t yp se používá ve vašem motoru a proveïte servis dle následujících
pokynù.
Standardní vzduchový filtr obrázek
12
Systém vzduchového filtru používá pìnovou vložku, kterou lze vyprat a znovu použít.
1. Pøepnìte posuvný zámek (A) d o odemèené polohy. Otevøete kryt (B). Viz obrázek 12.
2. Vyjmìte pìnovou vložku (C).
3. Vyperte pìnovou vložku v tekutém odmašovacím prostøedku a vodì. Vyždímejte
pìnovou vložku dosucha po zabalení do èistého hadøíku.
4. Napuste pìnovou vložku èistým motorovým olejem. Pøebyteèný olej z pìnové
vložky vymaèkejte do èisté látky.
5. Nainstalujte pìnovou vložku zpìt do základny vzduchového filtru.
6. Zavøete kryt a pøepnìte posuvný zámek do zamèené polohy.
Vysokokapacitní vzduchový filtr obrázek
13
Systém èistièe vzduchu využívá skládaný filtr s pøedfiltrem jako volitelným vybavením.
Tento pøedfiltr se dá vyprat a znovu použít.
1. Povolte šroub (A), který drží víko (B). Sejmìte kryt. Viz obrázek 13.
2. Odstraòte pøedfiltr (C)afiltr(D).
3. Zlehka oklepejte filtr o tvrdou podložku, aby se z nìj uvolnily neèistoty. Pokud je filtr
pøíliš zneèištìný, vymìòte jej za nový.
4. Vyperte pøedfiltr v tekutém odmašovacím prostøedku a vodì. Poté jej nechte na
vzduchu dùkladnì uschnout. Nemažte pøedfiltr olejem.
5. Namontujte suchý pøedfiltr k filtru.
6. Namontujte filtr a pøedfiltr do základu (E). Ujistìte se, že filtr v základu bezpeènì
sedí.
7. Nasaïte víko vzduchového filtru a zabezpeète ho šroubem. Ujistìte se, že je pevnì
utažen.
Postup výmìny palivového filtru - Obrázek
14
VAROVÁNÍ
Palivo a jeho páry jsou vysoce hoølavé a výbušné.
Požár nebo výbuch mùže zpùsobit vážné popáleniny nebo i smrt
Chraòte palivo pøed jiskrami, otevøeným ohnìm, vìèným plamínkem, teplem
a jinými zdroji zapálení.
Kontrolujte palivové potrubí, nádrž a víèko a všechny spoje na tìsnost a
praskliny. V pøípadì potøeby proveïte výmìnu.
Pøed èištìním palivového filtru vypuste palivovou nádrž nebo zavøete palivový
kohout.
Náhradní díly tlumièe výfuku musí být stejné jako originály a namontované na
pùvodních místech.
Jestliže rozlijete palivo, poèkejte, až se odpaøí a teprve potom spuste motor.
1. Než vymìníte palivový filtr (A, obrázek 14), pokud je m zaøízení vybaveno, vypuste
palivovou nádrž nebo uzavøete uzavírací ventil paliva, je-li jím motor vybaven. J inak
mùže palivo prosáknout a zpùsobit požár nebo výbuch.
2. Ke stisknutí úchytek (B) na svìrkách (C) použijte kleštì, potom odsuòte svìrky
stranou od palivového filtru. Odšroubujte a vytáhnìte palivové potrubí (D)z
palivového filtru.
3. Kontrolujte palivové potrubí kvùli tìsnosti a trhlinám a podle potøeby vymìòte.
4. Filtr vymìòujte pøi použití originálního náøadí na výmìnu filtru.
5. Zabezpeète palivové potrubí svìrkami, jak je na vyobrazení.
Postup èištìní vzduchového chladicího systému - Obrázek
15
Provozem motorù se vytváøí teplo. Díly motoru, zejména tlumiè
výfuku, jsou za provozu extrémnì horké.
Ve styku s nimi mohou vzniknout vážné popáleniny.
Hoølavý materiál, jako je listí, tráva, roští atd., mùže vzplanout.
VAROVÁNÍ
Pøed manipulací nechejte tlumiè výfuku, válec a žebra motoru vychladnout.
Odstraòujte hoølavé neèistoty, hromadící se v prostoru tlumièe a válce.
POZNÁMKA: Nepoužívejte k è ištìní motoru vodu. Voda by mohla kontaminovat
palivovou soustavu. K èištìní motoru použijte kartáè nebo suchý hadøík.
Toto je motor chlazený vzduchem. Špína nebo neèistoty mohou omezovat proudìní
vzduchu a zpùsobit pøehøátí motoru, což povede ke špatnému výkonu a sníží životnost
motoru.
Pomocí kartáèe nebo suchého hadøíku odstraòte neèistoty z chránièe prstù (A). Udržujte
táhla, pružiny a ovládací prvky (B) èisté. Odstraòujte z okolí tlumièe výfuku (C) hoølavé
neèistoty (obrázek 15).
Skladování
VAROVÁNÍ
Palivo a jeho páry jsou vysoce hoølavé a výbušné.
Požár nebo výbuch mùže zpùsobit vážné popáleniny nebo i smrt
Pøi skladování paliva nebo zaøízení s palivem v nádrži
Uložte oddìlenì od pecí, kamen, ohøívaèù vody èi jiných zaøízení, která mají
vìèný plamínek nebo od jiných zdrojù zapálení. Mohou zažehnout výpary z
paliva.
Palivová soustava
Palivo mùže pøi skladování delším než 30 dnù zvìtrat. Zvìtralé palivo zpùsobuje tvorbu
usazenin kyseliny a gumovitých usazenin v palivové soustavì nebo na základních dílech
karburátoru. Chcete-li udržet palivo èerstvé, používejte pøípravek pro úpravu a stabilizaci
paliva se zdokonaleným složením Advanced Formula Fuel Treatment & Stabilizer
spoleènosti Briggs & Stratton, který je k dispozici všude tam, kde se prodávají
originální náhradní díly zn. Briggs & Stratton.
U motorù vybavených uzávìrem palivové nádrže FRESH START
®
, používejte pøípravek
FRESH START
®
spoleènosti Briggs & Stratton, který je k dispozici jako k oncentrát v
kapacím zásobníku.
Používáte-li stabilizátor paliva podle pokynù, není potøeba vypouštìt benzín z motoru.
Pøed skladováním nechte motor bìžet 2 minuty, aby se stabilizátor rozptýlil po celém
palivové s oustavì.
Pokud nebyl do benzínu pøidán stabilizátor paliva, musí být vypuštìn do schváleného
kanistru. Nechte motor bìžet, dokud se veškerý zbylý benzín nespotøebuje. Doporuèuje
se použít stabilizátor paliva i do kanistru, ve kterém bude uskladnìn, aby nedošlo k jeho
zvìtrání.
Motorový olej
Olej vymìòujte, dokud je motor ještì teplý. Viz pokyny v sekci Postup výmìny oleje.
POZNÁMKA: Skladujte motor ve vodorovné poloze (normální provozní poloha). Pokud
chcete motor za úèelem skladování obrátit, musí být palivová nádrž prázdná a
zapalovací svíèka musí smìøovat nahoru. Není-li palivová nádrž prázdná nebo je-li
motor obrácen jiným smìrem, mùže dojít v dùsledku zneèištìní vzduchového filtru
a/ nebo zapalovací svíèky olejem nebo benzínem k problémùm pøi startování.
Vyhledávání a odstraòování závad
Potøebujete pomoc? Jdìte na stranu BRIGGSandSTRATTON.COM nebo zavolejte na
èíslo 1-800-233-3723 (v USA).
Not for
Reproduction