Briggs & Stratton 775 Outboard Motor User Manual


 
44 BRIGGSandSTRATTON.COM
JAMSTVENA POLITIKA ZA MOTORE BRIGGS & STRATTON
Sijeèanj, 2014
Korporacija Briggs & Stratton jamèi da æe za vrijeme dolje navedenog jamstvenog perioda besplatno popraviti ili zamijeniti svaki dio motora s greškom u materijalu ili izradi ili
oboma. Troškove prijevoza dijelova poslanih na popravak ili zamjenu u smislu ovog jamstva mora snositi kupac. Ovo jamstvo vrijedi unutar dolje navedenog vremenskog
razdoblja i pod dolje navedenim uvjetima. Radi popravka u jamstvenom roku kontaktirajte najbližega ovlaštenog servisera navedenog u karti za lociranje servisera na stranici
BRIGGSandSTRATTON.com. Kupac mora stupiti u vezu s ovlaštenim serviserom i omoguæiti mu dostupnost proizvoda radi pregleda ili ispitivanja.
Ne postoje druga izrièita jamstva. Implicirana jamstva, ukljuèujuæi ona o dopuštenosti prodaje i o odgovaranju za posebnu namjenu ogranièena su na dolje
navedeno razdoblje jamstva ili ako to zakon dopušta, svako i sva implicirana jamstva su iskljuèena. Odgovornost za sluèajnu štetu i štetu koja iz toga proizlazi
iskljuèena je ukoliko je zakonom dopušteno. U nekim državama ili zemljama nije dopušteno ogranièenje trajanja impliciranog jamstva, a u nekim državama ili zemljama nije
dopušteno iskljuèenje ili ogranièenje sluèajne štete ili štete koja iz toga proizlazi, tako da se možda gore navedena ogranièenja i iskljuèenja ne odnose na vas. Ovo jamstvo daje
vam specifièna zakonska prava, a možete imati i druga prava koja se razlikuju od drž ave do države i od zemlje do zemlje. **
OGRANIÈENO JAMSTVO
STANDARDNI UVJETI JAMSTVA *
Y
Marka/Vrsta proizvoda Privatno korištenje Komercijalno korištenje
Vanguardt
J
3 godine 3 godine
Komercijalna serija za travnjaket 2 godine 2 godine
Motori koje karakterizira Dura-Boret košuljica od lijevanog željeza 2 godine 1 godina
Svi drugi motori Briggs & Stratton 2 godine 90 dana
* Ovo su naši standardni uvjeti jamstva, no ponekad može postojati obuhvaæenost jamstvom koja nije bila definirana u vrijeme objave ovog materijala. Ispis trenutnih uvjeta
jamstva za v aš motor potražite na BRIGGSandSTRATTON.COM ili kontaktirajte ovlaštenog Briggs & Stratton servisnog predstavnika.
** U Australiji — naši proizvodi dolaze s jamstvom koje se ne može iskljuèiti australskim zakonom o potrošaèima. Imate pravo na zamjenu ili povrat vrijednosti u sluèaju
velikih kvarova i na nadoknadu svih drugih razložnih i predvidivih gubitaka ili štete. Takoðer imate pravo na popravak ili zamjenu robe ako se pokaže dajeroba
neprihvatljive kvalitete iako se kvar ne raèuna velikim kvarom. U vezi servisaouokvirujamstva,naðite najbližeg ovlaštenog servisera u našoj lokacijskoj karti s
predstavnicima na BRIGGSandSTRATTON.COM, pozivom na 1300 274 447, slanjem e-pošte ili pisma na salesenquiries@briggsandstratton.com.au, Briggs&Stratton
Australia Pty Ltd, 1 Moorebank Avenue, Moorebank, NSW , Australia, 2170.
Y
Jamstvo ne vrijedi za motore na opremi koja se koristi kao primarni izvor napajanja na mjestu ustanove ili za generat ore u stanju pripravnosti koji se upotrebljavaju za
komercijalne svrhe. Jamstvo ne vrijedi za motore koji se koriste za natjecanja, u komercijalne svrhe ili za iznajmljivanje.
J
Vanguard koji je montiran na nepokretnim generatorima: 2 godine privatne upotrebe, bez jamstva za komercijalnu upotrebu. Vanguard koji je montiran na pomoænim
vozilima: 2 godine privatne upotrebe, 2 godine komercijalne upotrebe. Vanguard s 3 cilindra i hlaðenjem s t ekuæinom: pogledajte Briggs & Stratton 3/LC Politika jamstva
za vlasnike motora.
Jamstveni period poèinje danom kupovine prvog korisnika ili komercijalnog krajnjeg korisnika i traje do isteka perioda naznaèenog u gornjoj tablici. Korištenje u oznaèava pojam
”privatno korištenje” znaèi korištenje prvog vlasnika u vlastitom kuæanstvu. ”Komercijalno korištenje” znaèi sva ostala korištenja, ukljuèujuæi korištenje s komercijalnom svrhom
ostvarivanja zarade ili iznajmljivanja. Jednom kada se motor podvrgne komercijalnom korištenju, nadalje æe se za potrebe ovog jamstva smatrati komercijalno korištenim motorom.
Èuvajte vaš raèun kao dokaz kupnje. Ako prilikom traženja usluge popravka u jamstvenom roku ne predoèite dokaz o datumu prve kupovine, upotrijebit æe se datum
proizvodnje da bi se odredio jamstveni period. Nije potrebna registracija proizvoda kako biste ostvarili pravo na servis u okviru jamstva za proizvode tvrtke Briggs &
Stratton.
O vašem jamstvu
Ovim ogranièenim jamstvom obuhvaæene su samo greške u materijalu i/ili izradi, a ne
zamjena ili naknada za stroj na koji se motor može montirati . Redovito održavanje,
podešavanje, prilagodbe ili normalno trošenje i habanje nisu obuhvaæeni ovim jamstvom.
Isto tako, jamstvo ne važi ako je serijski broj uklonjen s motora ili ako je motor pretrpio
preinake ili izmjene. Ovim jamstvom nisu obuhvaæeni rabljeni, prepravljani, preprodavani
i motori za pokazne ureðaje. Ovim jamstvom nisu obuhvaæena ošteæenja ili problemi u
radu èiji uzrok je:
1 upotreba dijelova koji nisu originalni dijelovi tvrtke Briggs & Stratton.
2 rad motora s nedovoljnom kolièinom ili s oneèišæenim uljem za podmazivanje ili s
uljem z a podmazivanje nepravilne gradacije
3 upotreba oneèišæenog ili ustajalog goriv a, mješavine benzina s više od 10% etanola
ili zbog upotrebe alternativnih goriva kako što je ukapljeni naftni ili prirodni plin na
motorima koji izvorno nisu projektirani/izraðeni za rad s takvim gorivima u tvrtki
Briggs & Stratton
4 neèistoæa koja je ušla u motor zbog nepravilnog održavanja ili ponovne montaže
5 udarac oštrice noža k osilice u neki tvrdi predmet, olabavljeni ili prejako zategnuti
adapteri noža, rotora ili drugih elemenata spojenih na radilicu ili prezategnutost
klinastih remena
6 pridruženi dijelovi ili sklopovi kao što su s pojke, prijenosi, upravljaèki dijelovi ureðaja
itd., koje nije isporuèila tvrtka Briggs & Stratton
7 pregrijavanje zbog pokošene trave, prljavštine i otpada, gnijezda glodavaca koji
mogu dovesti do zaèepljenja rashladnih lamela ili podruèja zamašnjaka rad motora
bez dovoljne ventilacije
8 prekomjerne vibracije zbog prekoraèenja brzine, olabavljenih nosaèa motora,
olabavljenih ili nebalansiranih noževa ili rotora ili nepropisnog naèina povezivanja
dijelova opreme s vratilom motora
9 neprimjerena upotreba, pomanjkanje redovitog održavanja, otprema, rukovanje ili
skladištenje opreme ili nepropisna montaža motora.
Jamstveni servis dostupan je jedino putem mreže ovlaštenih servisnih
predstavnika tvrtke Briggs & Stratt on. Pronaðite vama najbližeg servisnog
predstavnika u našoj lokacijskoj karti na stranici BRIGGSandSTRATTON.COM ili
nazovite broj 1-800-233-3723 (u SAD-u).
Not for
Reproduction