Briggs & Stratton 775 Outboard Motor User Manual


 
34
BRIGGSandSTRATTON.COM
Lisage õli
Seadke mootor horisontaalseks
Puhastage õlitäiteava ümbrus prahist.
Vt peatükki Tehnilised andmed õlikoguse määramiseks.
1. Eemaldage õlivarras (G) ja pühkige seda puhta lapiga (joonis 2).
2. Valage õli aeglaselt täiteavasse (H). Ärge täitke üle. Pärast õli lisamist oodake
umbes üks minut ja kontrollige uuesti õlitaset.
3. Pange õlivarras tagasi ja keerake kinni.
4. Eemaldage õlivarras ja kontrollige õlitaset. Õli peaks ulatuma õlivardal oleva märke
FULL (J) ülemise otsani.
5. Pange õlivarras tagasi ja keerake kinni.
Kuidas hooldada õhufiltrit - Joonis
12 13
HOIATUS
Bensiin ja selle aurud on väga tule- ja plahvatusohtlikud.
Süttimine või plahvatus võib põhjustada raskeid põletushaavu või
surma.
Ärge käivitage mootorit, kui õhupuhasti või õhufilter (nende olemasolul) on
eemaldatud.
MÄRKUS: Ärge kasutage filtri puhastamiseks suruõhku ega lahusteid. Suruõhk võib filtrit
vigastada, lahustid lagundavad selle.
Joonisel on näidatud kaht tüüpi õhufiltreid harilik ja suure jõudlusega. Selgitage välja,
milline on Teie mootori õhufilter ja hooldage seda nii, nagu allpool kirjeldatud.
Harilik õhufilter - joonis
12
Õhufiltris kasutatakse vahtelementi, mida saab pesta ja taaskasutada.
1. Nihutage sulgur ( A) avatud asendisse. Avage kaas (B). Vt joonis 12.
2. Eemaldage vahtelement (C).
3. Peske vahtelementi vedela pesuvahendi ja veega. Pigistage vahtelement puhta
riidetüki sees kuivaks.
4. Küllastage vahtelement puhta mootoriõliga. Liigse õli eemaldamiseks pigistage
vahtelementi puhta riidetüki sees.
5. Paigaldage vahtelement õhufiltri aluse sisse.
6. Sulgege kaas ja nihutage sulgur lukustusasendisse.
Suure jõudlusega õhufilter - joonis
13
Õhupuhastis on kasutusel kurdfilter, soovi korral koos eelpuhastiga. Eelpuhasti on
pestav ja taaskasutatav.
1. Avage sulgur (A), mis hoiab kinni kaant ( B). Eemaldage kaas. Vt joonis 13.
2. Eemaldage eelpuhasti (C) ja filter (D).
3. Mustuse eemaldamiseks koputage filtrit k ergelt k õva pinna vastu. Kui filter on väga
määrdunud, vahetage see välja.
4. Peske eelpuhastit vedelseebi ja veega. Laske sel õhu käes täielikult kuivada. Ärge
õlitage eelpuhastit.
5. Kinnitage kuiv eelpuhasti filtri külge.
6. Paigaldage filter ja eelpuhasti aluse (E) külge. Veenduge, et filter on tugevasti aluse
küljes.
7. Paigaldage õhufiltri kate ja fikseerige see sulguriga. Veenduge, et sulgur on kõvasti
kinni.
Kuidas vahetada kütusefiltrit - Joonis
14
HOIATUS
Bensiin ja selle aurud on väga tule- ja plahvatusohtlikud.
Süttimine või plahvatus võib põhjustada raskeid põletushaavu või
surma.
Hoidke kütust sädemete, lahtiste leekide, gaasiseadmete süüteleekide,
kuumuse ning muude süüteallikate eest.
Kontrollige kütusetorusid, paaki, korki ja liitmikke regulaarselt pragude ja
lekete suhtes. Vajadusel asendage.
Enne kütusefiltri puhastamist või väljavahetamist tühjendage kütusepaak või
sulgege kütuse sulgeklapp.
Varuosad peavad olema samasugused ja need tuleb paigaldada samasse
asendisse kui originaalosad.
Kütuse mahavoolamise korral oodake enne mootori käivitamist kütuse
aurustumiseni.
1. Enne kütusefiltri (A, joonis 14) tagasiasetamist (selle olemasolul) tühjendage
kütusepaak või sulgege kütuse sulgeklapp. Vastasel juhul võib kütus lekkida ja
põhjustada tulekahju või plahvatuse.
2. Kasutage klambrite (C) sakkide (B) kokkusurumiseks näpitsaid; seejärel libistage
klambrid kütusefiltrist eemale. Keerake ja tõmmake kütusevoolikud (D) kütusefiltrist
eemale.
3. Kontrollige kütusetorusid pragude ja lekete suhtes. Vajadusel vahetage välja.
4. Kasutage kütusefiltri vahetusfiltrina originaalset varufiltrit.
5. Muutke kütusetorud klambrite abil ohutuks, nagu joonisel näidatud.
Kuidas puhastada jahutussüsteemi - Joonis
15
Töötavast mootorist eraldub soojust. Mootori osad, eelkõige
summuti, võivad olla väga kuumad.
Nende puudutamine võib kaasa tuua raskeid põletushaavu.
Põlevad jäägid, näiteks puulehed, rohulibled, kõrred jms võivad
süttida.
HOIATUS
Laske summutil, mootorisilindril ja ribidel enne puudutamist jahtuda.
Eemaldage summuti ja silindri piirkonnast sinna kogunenud praht.
MÄRKUS: Ärge kasutage mootori puhastamiseks vett. Vesi võib kahjustada
kütusesüsteemi. Kasutage mootori puhastamiseks harja või puhast riidetükki.
See mootor on õhkjahutusega. Mustus või praht võib õhuvoolu takistada ja mootor võib
üle kuumeneda, mis omakorda tingib jõudluse vähenemist ja mootori eluea lühenemist.
Kasutage prahi eemaldamiseks sõrmekaitse (A) küljest harja või kuuma lappi. Hoidke
ühendusi, vedrusid ja juhtseadiseid (B) puhtana. Hoidke summuti (C) ümbrust vabana
igasugusest süttivast prahist (joonis 15).
Säilitamine
HOIATUS
Bensiin ja selle aurud on väga tule- ja plahvatusohtlikud.
Süttimine või plahvatus võib põhjustada raskeid põletushaavu või
surma.
Kütuse või paagis oleva kütusega seadmete hoiustamisel
Ärge hoidke seadet kamina, ahju, veeboileri või muude süüteleegiga seadmete
või süttimisallikate läheduses, sest need võivad süüdata kütuseaurud.
Kütusesüsteem
Kütus võib rikneda, kui seda säilitada üle 30 päeva. Riknenud kütus tekitab
kütusesüsteemi ja karburaatori detailidele happe- ja vaigusadestisi. Kütuse värskena
hoidmiseks kasutage Briggs & Stratton Advanced Formula kütusestabilisaatorit, mis
on saadaval kõikides Briggs & Strattoni esinduskauplustes.
FRESH START
®
kütusepaagi korgiga varustatud mootorite puhul kasutage Briggs &
Strattoni FRESH START
®
tilklahusega kassetti.
Kui vastavalt juhistele on lisatud kütusestabilisaatorit, siis ei ole vaj a bensiini mootorist
välja lasta. Enne hoiulepanekut laske mootoril töötada 2 minutit, et stabilisaator ringleks
läbi kütusesüsteemi.
Kui mootoris olevat kütust ei ole stabilisaatoriga töödeldud, tuleb kütus väljutada
sobivasse anumasse. Laske mootoril töötada, kuni see kütuse puudumisel seiskub.
Säilitusanumas on soovitatav kasutada stabilisaatorit, et kütus värskena püsiks.
Mootoriõli
Vahetage mootoriõli siis, kui mootor on veel soe. Vt ptk Kuidas vahetada õli.
MÄRKUS: Hoidke mootorit rõhtsalt (harilikus tööasendis). Kui mootorit hoiulepanekuks
kallutatakse, peab kütusepaak olema tühi ja süüteküünla poolne külg üleval. Kui
kütusepaak ei ole tühi ja kui mootorit kallutatakse mõnes teises suunas, võib käivitumine
õhufiltri ja/või süüteküünla õlist või kütusest saastumise tõttu olla raskendatud.
Tõrgete kõrvaldamine
Vajate abi? Külastage kodulehte BRIGGSandSTRATTON.COM või helistage
1-800-233-3723 (USA-s).
Not for
Reproduction