Briggs & Stratton 775 Outboard Motor User Manual


 
82
BRIGGSandSTRATTON.COM
AVERTISMENT: Dacã scurgeþi uleiul prin tubul de alimentare superior,
rezervorul de combustibil trebuie sã fie gol. În caz contrar, combustibilul se poate
scurge, putând provoca incendii sau explozii. Pentru a goli rezervorul de combustibil,
lãsaþi motorul sã funcþioneze pânã când se opreºte din lipsã de combustibil.
Schimbarea filtrului de ulei (dacã existã)
Unele modele sunt echipate cu un filtru de ulei opþional. Pentru detalii despre intervalele
de înlocuire, vezi tabelul Întreþinere.
1. Scurgeþi uleiul din motor. Vezi secþiunea Schimbarea uleiului.
2. Scoateþi filtrul de ulei (E) ºi casaþi-l în mod corespunzãtor. Vezi Figura 2.
3. Înainte de a monta noul filtru de ulei, lubrifiaþi uºor garnitura filtrului de ulei cu ulei
proaspãt ºi curat.
4. Montaþi filtrul de ulei manual pânã garnitura intrã în contact cu adaptorul filtrului de
ulei, apoi strângeþi filtrul de ulei 1/2 pânã la 3/4 de rotaþie.
5. Adãugaþi ulei. Vezi secþiunea Adãugarea uleiului.
6. Porniþi motorul ºi lãsaþi-l sã funcþioneze. Pe mãsurã ce motorul se încãlzeºte,
verificaþi eventualele scurgeri de ulei.
7. Opriþi motorul ºi verificaþi nivelul uleiului. Acesta ar trebui sã se afle în partea
superioarã a indicatorului „plin” (J)depejojã(Figura2).
Adãugarea uleiului
Aºezaþi motorul pe orizontalã.
Curãþaþi eventualele deºeuri din zona orificiului de alimentare cu ulei.
Vezi secþiunea Specificaþii pentru detalii cu privire la capacitatea de ulei.
1. Scoateþi joja (G) ºi ºtergeþi-o cu o cârpã curatã (Figura 2).
2. Turnaþi lent uleiul prin orificiul de alimentare cu ulei al motorului (G). Nu
supraalimentaþi. Dupã adãugarea uleiului, aºteptaþi un minut ºi verificaþi nivelul
uleiului.
3. Montaþi ºi strângeþi joja.
4. Scoateþi joja ºi verificaþi nivelul uleiului. Acesta trebuie sã fie în partea superioarã a
marcajului „plin” (J)depejojã.
5. Montaþi ºi strângeþi joja.
Întreþinerea filtrului de aer - Figura
12 13
AVERTISMENT
Combustibilul ºi vaporii sãi sunt foarte inflamabili ºi explozivi.
Incendiul sau explozia se pot solda cu arsuri severe sau cu moartea.
Nu porniþi ºi nu lãsaþi motorul sã funcþioneze fãrã ansamblu de filtrare (dacã
este prevãzut) sau filtru (dacã este prevãzut).
NOTIFICARE: Nu folosiþi aer presurizat sau solvenþi pentru a curãþa filtrul. Aerul
presurizat poate deteriora filtrul, iar solvenþii îl dizolvã.
Sunt prezentate douã tipuri de filtre de aer, Standard ºi De înaltã capacitate.
Determinaþi tipul instalat pe motorul dvs. ºi efectuaþi întreþinerea în mod corespunzãtor.
Filtru de aer standard - Figura
12
Filtrul de aer foloseºte un element din burete, care poate fi spãlat ºi refolosit.
1. Deplasaþi blocajul culisant (A) în poziþia deblocatã. Deschideþi capacul (B). Vezi
Figura 12.
2. Demontaþi elementul din burete (C).
3. Spãlaþi filtrul de aer din burete în soluþie de apã cu detergent lichid. Uscaþi-l prin
presarea într-o cârpã curatã.
4. Îmbibaþi pânã la saturare filtrul de aer din burete în ulei de motor. Pentru a elimina
excesul de ulei, presaþi-l într-o cârpã curatã.
5. Montaþi filtrul de aer din burete la baza filtrului de aer.
6. Închideþi capacul ºi deplasaþi blocajul culisant în poziþia blocatã.
Filtru de aer de mare capacitate - Figura
13
Sistemul de filtrare al aerului utilizeazã un filtru cutat c u prefiltru opþional. Prefiltrul poate
fi spãlat ºi reutilizat.
1. Deºurubaþi dispozitivul (A) care fixeazã capacul (B). Demontaþi capacul. Vezi Figura
13.
2. Scoateþi prefiltrul (C)ºifiltrul(D).
3. Pentru a degaja reziduurile, loviþi uºor filtrul de o suprafaþã tare. Dacã filtrul este
excesiv de murdar, înlocuiþi-l cu un filtru nou.
4. Spãlaþi prefiltrul în detergent lichid ºi apã. Apoi lãsaþi-l sã se usuce complet la aer.
Nu ungeþi prefiltrul cu ulei.
5. Montaþi prefiltrul uscat pe filtru.
6. Montaþi filtrul ºi prefiltrul pe suport (E). Asiguraþi-vã cã filtrul este introdus corect în
suport.
7. Montaþi capacul filtrului de aer ºi strângeþi-l cu dispozitivul de fixare. Asiguraþi-vã cã
dispozitivul de fixare este bine strâns.
Înlocuirea filtrului de combustibil - Figura
14
AVERTISMENT
Combustibilul ºi vaporii sãi sunt foarte inflamabili ºi explozivi.
Incendiul sau explozia se pot solda cu arsuri severe sau cu moartea.
Pãstraþi combustibilul la distanþã de scântei, flãcãri deschise, flãcãri de
veghe, cãldurã ºi de alte surse de aprindere.
Verificaþi frecventconductele decombustibil, rezervorul, buºonulºi fitingurile
pentru a observa eventualele crãpãturi sau scurgeri. Înlocuiþi-le dacã este
necesar.
Înainte de a curãþa sau înlocui filtrul de combustibil, scurgeþi combustibilul din
rezervor sau închideþi robinetul de oprire a combustibilului.
Piesele de schimb trebuie fie identice ºi montate în aceeaºi poziþie ca piesele
originale.
Dacã se varsã combustibil, aºteptaþi pânãcândacestaseevaporãînaintedea
porni motorul.
1. Înainte de a î nlocui filtrul de combustibil (A, Figura 14), dacã acesta existã, scurgeþi
combustibilul din rezervor sau închideþi robinetul de oprire a combustibilului. În caz
contrar, combustibilul s e poate scurge ºi provoca un incendiu sau o explozie.
2. Folosiþi un cleºte pentru a strânge lamelele (B)pecleme(C), apoi glisaþi clemele
distanþându-le de filtrul de combustibil. Rãsuciþi ºi extrageþi conductele de
combustibil (D) de pe filtrul de combustibil.
3. Verificaþi dacã conductele de alimentare cu combustibil nu prezintã crãpãturi sau
scurgeri. Înlocuiþi-le dacã este necesar.
4. Înlocuiþi filtrul de combustibil cu un filtru nou original.
5. Fixaþi conductele de combustibil cu ajutorul clemelor, conform ilustraþiei.
Curãþarea sistemului de rãcire cu aer - Figura
15
Funcþionarea motorului produce cãldurã. Piese ale motorului, în
special toba de eºapament, devin foarte fierbinþi.
Se pot produce arsuri termice grave la contactul cu acestea.
Deºeurile combustibile, cum ar fi frunzele, iarba, ramurile etc. pot lua
foc.
AVERTISMENT
Lãsaþi eºapamentul, cilindrul ºi aripile acestuia sã se rãceascã înainte de a le
atinge.
Îndepãrtaþi materialele inflamabile acumulate în zona tobei de eºapament ºi a
cilindrului.
NOTIFICARE: Nu folosiþi apã pentru a curãþa motorul, deoarece aceasta poate s ã
contamineze sistemul de alimentare cu combustibil. Folosiþi o perie sau o cârpã uscatã
pentru curãþarea motorului.
Acest motor este rãcit cu aer. Murdãria sau reziduurile pot restricþiona fluxul de aer ºi
provoca supraîncãlzirea motorului, având ca rezultat scãderea performanþelor ºi
reducerea duratei de funcþionare a motorului.
Folosiþi o perie sau o cârpã uscatã pentru a îndepãrta reziduurile de pe protecþia pentru
degete (A). Menþineþi conexiunile, arcurile ºi comenzile (B) curate. Menþineþi zona din
jurul ºi din spatele eºapamentului (C) liberã de reziduuri inflamabile (Figura 15).
Not for
Reproduction