Briggs & Stratton 775 Outboard Motor User Manual


 
33
et
Juhuslik säde võib põhjustada põlengu või elektrišoki.
Juhuslik käivitumine võib kaasa tuua jäsemete vahelejäämise,
küljestrebimise või vigastuse.
Tuleoht
HOIATUS
Enne seadistamist või parandamist:
Ühendage lahti süüteküünla juhe ja hoidke seda süüteküünlast eemal.
Ühendage lahti aku miinusklemm (ainult elektrikäivitiga mootorite puhul).
Kasutage ainult õigeid tööriistu.
Ärge püüdke gaasihoova vedru, ühenduslüli või mõne muu detaili kallal
nokitsemisega suurendada mootori pöördeid.
Varuosad peavad olema s ama kujuga ja paigaldatud samas asendis kui
originaaldetailid. Muud varuosad ei pruugi niisama hästi toimida ning võivad
kahjustada seadet ja põhjustada vigastusi.
Ärge lööge hooratast haamri või muu kõva esemega, sest see võib põhjustada
hooratta hilisema purunemise töö käigus.
Sädeme kontrollimisel:
Kasutage heakskiidetud süüteküünlatestrit.
Ärge kontrollige sädet, k ui süüteküünal on eemaldatud.
Hooldustabel
Pärast esimest 5 tundi:
Vahetage õli
Iga 8 tunni järel või iga päev
Kontrollige mootori õlitaset
Puhastage summuti ja juhtseadmete ümbrus
Puhastage sõrmekaitse (kui see on olemas)
Iga 50 töötunni järel või kord aastas
Puhastage õhufilter *
Puhastage eelpuhasti (selle olemasolul) *
Vahetage mootoriõli
Vahetage õlifilter (kui see on olemas)
Kontrollige summutit ja sädemepüüdurit
Iga 200 töötunni järel või kord aastas
Vahetage õhufiltrit *
Vahetage eelpuhasti (selle olemasolul) *
Kord aastas
Vahetage välja süüteküünal
Puhastage õhkjahutussüsteemi *
Puhastage/vahetage kütusefilter (selle olemasolul)
Kontrollige klapilõtku **
* Tolmustes tingimustes või kergesti lenduva prügi korral puhastage sagedamini.
** Pole kohustuslik, kui mootor töötab probleemideta.
Karburaatori ja mootori pöörlemissageduse reguleerimine
Ärge reguleerige karburaatorit ega mootori pöörlemissagedust. Karburaator on tehases
reguleeritud töötama tõhusalt enamikus tingimustest. Ärge kohandage vedrut,
hoovastikku ega muid detaile mootori pöörlemissageduse reguleerimiseks. Vajaduse
korral pöörduge Briggs & Strattoni volitatud teenindusse.
MÄRKUS Seadme tootja on määranud seadmele paigaldatud mootori maksimaalse
pöörlemissageduse. Ärge ületage seda pöörlemissagedust. Kui te ei tea, milline on
mootori maksimaalne või tehases reguleeritud pöörlemissagedus, pöörduge Briggs &
Strattoni volitatud teenindusse. Seadme turvaliseks ja nõuetekohaseks kasutamiseks
tohib mootori pöörlemissagedust reguleerida ainult vastava väljaõppega tehnik.
Kuidas vahetada süüteküünalt - Joonis
7
Kontrollige sädevahemikku (A, joonis 7) kaliibriga (B). Vajadusel reguleerige vahemikku.
Paigaldage süüteküünal ja pingutage nõutud jõumomendini. Sädevahemiku ja
jõumomendi kohta saate teavet peatükist Tehnilised andmed.
Märkus: Mõnedes piirkondades nõutakse süüteimpulsse summutava takistiga
süüteküünla kasutamist. Kui Teie mootor oli algselt varustatud takistiga süüteküünlaga,
kasutage sarnast süüteküünalt ka edaspidi.
Kontrollige summutit ja sädemepüüdurit - Joonis
8
Töötavast mootorist eraldub soojust. Mootori osad, eelkõige
summuti, võivad olla väga kuumad.
Nende puudutamine võib kaasa tuua raskeid põletushaavu.
Põlevad jäägid, näiteks puulehed, rohulibled, kõrred jms võivad
süttida.
HOIATUS
Laske summutil, mootorisilindril ja ribidel enne puudutamist jahtuda.
Eemaldage summuti ja silindri piirkonnast sinna kogunenud praht.
Mootori kasutamine või sellega töötamine metsa, rohu või põõsastega kaetud
hooldamata alal on vastuolus California keskkonnakoodeksi peatükiga 4442, v.a
juhul, kui väljalaskesüsteem on varustatud töökorras sädemepüüduriga, nagu
sätestatud peatükis 4442. Teistes osariikides või föderaalaladel võivad kehtida
sarnased seadused. Võtke ühendus t seadme tootja, jaemüüja või
edasimüüjaga, et hankida sädemepüüdur, mis vastab Teie mootori
väljalaskesüsteemile.
Eemaldage summuti ja silindri ümbrusest sinna kogunenud prügi. Kontrollige summutit
(A, joonis 8) pragude, rooste või muude kahjustuste suhtes. Eemaldage sädemepüüdja
(B), kui s ee on olemas, ja veenduge, et sellel poleks kahjustusi ega tahmaummistusi.
Kahjustuste avastamisel paigaldage enne kasutamist varuosad.
HOIATUS: Varuosad peavad olema sama kujuga ja paigaldatud samas
asendis kui originaaldetailid. Muud varuosad ei pruugi niisama hästi toimida ning
võivad kahjustada seadet ja põhjustada vigastusi.
Kuidas vahetada õli - Joonis
2 9 10 11
HOIATUS
Bensiin ja selle aurud on väga tule- ja plahvatusohtlikud.
Süttimine või plahvatus võib põhjustada raskeid põletushaavu või
surma.
Kui lasete õli välja ülemise õlitäitetoru kaudu, peab kütusepaak olema tühi,
vastasel korral võib kütus välja voolata ja põhjustada tulekahju või plahvatuse.
Kasutatud õli on ohtlik jääkprodukt ning seda tuleb õigesti käidelda. Ärge valage
olmeheitmete hulka. Pöörduge jäätmekäitlus/ ettevõtte leidmiseks kohaliku omavalitsuse,
teeninduskeskuse või edasimüüja poole.
Õlist tühjendamine
Laske õli välja alumise tühjendusava kaudu või ülevalt õlitäitetoru kaudu.
1. Kui mootor on välja lülitatud, ent ikka veel soe, eemaldage süüteküünla juhe (A)ja
hoidke seda süüteküünl ast eemal (joonis 9).
2. Eemaldage õli väljalaskeava kork (B, joonis 10). Laske õlil voolata sobivasse
mahutisse.
Märkus: Mootorile võib paigaldada ükskõik missuguse allpool näidatud õli
väljalaskeava korgi.
3. Kui õli on välja voolanud, asetage väljutusava kork tagasi ja keerake kinni.
4. Kui väljutate õl täiteava toru kaudu (C), hoidke mootori süüteküünlaga külg suunaga
(D) ülespoole (joonis 11). Laske õlil voolata sobivasse anumasse.
HOIATUS: kui lasete õli välja ülemise õlitäitetoru kaudu, siis peab
kütusepaak olema tühi. Vastasel korral võib kütus välja voolata ja põhjustada
tulekahju või plahvatuse. Kütusepaagi tühjendamiseks laske mootoril töötada, kuni
see kütuse puudumise tõttu seiskub.
Õlifiltri vahetamine (selle olemasolul)
Mõned mudelid on varustatud valikulise õlifiltriga. Selle vahetamise sagedust vt
hooldustabelist.
1. Tühjendage mootor õlist. Vt ptk Kuidas vahetada õli.
2. Eemaldage õlifilter (E) ja käidelge seda õigesti. Vt joonist 2.
3. Enne uue õlifiltri paigaldamist niisutage selle tihendit kergelt uue puhta õliga.
4. Pöörake õlifiltrit käsitsi, kunitihend puudutab õlifiltri adapterit,seejärelkeerake õlifiltrit
veel 1/2 kuni 3/4 pööret kinni.
5. Lisage õli. Vt ptk Õli lisamine.
6. Käivitage mootor ja laske sellel töötada. Mootori soojenedes kontrollige seda
õlilekete suhtes.
7. Seisake mootor ja kontrollige õlitaset. See peaks ulatuma märke FULL ülemise
otsani (J) õlivardal (joonis 2).
Not for
Reproduction