Briggs & Stratton 775 Outboard Motor User Manual


 
65
lv
Nejauša dzirksteļošana var izraisīt uguni vai elektriskāsstrāvas
triecienu.
Nejauša iedarbināšana var izraisīt sapīšanos, traumatisku amputāciju
vai plēstu brūci.
Uzliesmošanas risks
BRĪDINĀJUMS
Pirms regulēšanas vai remonta
Atvienojiet aizdedzes sveces vadu, un neturiet to aizdedzes sveces tuvumā.
Atvienojiet akumulatoru baterijas negatīvo spaili (tikai dzinējiem ar elektrisko
iedarbināšanu).
Lietojiet tikai pareizos instrumentus.
Nepārtaisiet regulatora atsperi, sasaites vai citas daļas, lai palielinātu dzinēja
ātrumu.
Nomaināmāmdaļāmjābūttādas pašas konstrukcijas un tāmjābūt iemontētām
tajā pašā vietā kā oriģinālajāmdaļām. Cita veida daļas var nedarboties tikpat
labi, var sabojātiekārtuunvarizraisīt ievainojumu.
Nesitiet spararatu ar āmuru vai cietu priekšmetu, jo tādā gadījumā spararats var
vēlāk saplīst darbības laikā
.
Pārbaudot dzirksteli
Izmantojiet sankcionētu aizdedzes sveces testeri.
Nepārbaudiet dzirksteli, ja aizdedzes svece ir izņemta.
Apkopes diagrama
Pirmās 5 stundas
Nomainiet eļļu
Ik pēc8stundām vai katru dienu
Pārbaudiet dzinēja eļļas līmeni
Notīriet vietu ap klusinātāju un vadības elementiem
Notīriet pirkstu aizsargu (ja ir aprīkojumā)
Ik pēc50stundām vai katru gadu
Iztīriet gaisa filtru *
Iztīriet iepriekšējo tīrītāju (ja ir aprīkojumā) *
Nomainiet dzinēja eļļu
Nomainiet eļļas filtru (ja ir aprīkojumā)
Pārbaudiet klusinātāju un dzirksteļuslāpētāju
Ik pēc 200 stundām vai katru gadu
Nomainiet gaisa filtru *
Nomainiet iepriekšējo tīrītāju (ja ir aprīkojumā) *
Katru gadu
Nomainiet aizdedzes sveci
Iztīriet gaisa dzesēšanas sistēmu *
Iztīriet/Nomainiet degvielas filtru (ja ir aprīkojumā)
Pārbaudiet vārsta atstarpi **
* Biežākirjātīra putekļainos apstākļos vai gaisā esošu gružu gadījumā.
** Nav jāveic ja nav konstatētas problēmas dzinēja darbībā.
Karburatora un dzinēja apgriezienu regulēšana
Neregulējiet karburatoru vai dzinēja apgriezienus. Karburators tika noregulēts rūpnīcā
efektīvai darbībai vairumā apstākļu. Nemēģiniet regulēt apgriezienu regulatora atsperi,
savienojumus vai citas daļas lai izmainītu dzinēja apgriezienus. Gadījumā,jair
nepieciešams veikt regulēšanu, sazinieties ar autorizēto Briggs & Stratton servisa centru
apkalpošanas veikšanai.
PIEZĪME: Aprīkojuma ražot ājs ir noteicis uz aprīkojuma uzstādītā dzinēja maksimālo
apgriezienu skaitu. Nepārsniedziet šo skaitu. Ja jūs neesat pārliecināts, kāds ir
aprīkojuma maksimālais ātrums vai kādiem apgriezieniem dzinējs tika noregulēts
rūpnīcā, sazinieties ar autorizēto Briggs & Stratton servisa centru palīdzības
saņemšanai.
Lai
nodrošinātu drošu un pienācīgu aprīkojuma darbību, dzinēja
apgriezienus drīkst regulēt tikai kvalificēti servisa tehniķi.
Kā nomainīt aizdedzes sveci - Attēlu
7
Pārbaudiet atstarpi (A,Attēlu 7) ar stieples kalibru (B). Ja ir nepieciešams, iestatiet
atstarpi. Ievietojiet un pievelciet aizdedzes sveci ar ieteikto momentu. Par atstarpes
iestatīšanu vai momentu, skatīt Specifikāciju nodaļā.
Piezīme: Dažos reģionos vietējie likumi prasa izmantot aizdedzes sveci ar rezistoru, lai
apslāpētu aizdedzes radītos traucējumu signālus. Ja šis dzinējs sākotnēji bija aprīkots ar
aizdedzes sveci ar rezistoru, nomaiņai izmantojiet tāda paša tipa aizdedzes sveci.
Apskatiet klusinātāju un dzirksteļuslāpētāju - Attēlu
8
Dzinēju darbināšana rada karstumu. Dzinēja daļas, it īpaši klusinātājs,
kļūst ļoti karstas.
Saskares gadījumā var rasties smagi apdegumi.
Ugunsnedroši priekšmeti, piemēram, lapas, zāle, krūmājs utt. var
aizdegties.
BRĪDINĀJUMS
Ļaujiet klusinātājam, dzinēja cilindram un ribām atdzist pirms pieskaršanās.
Notīriet klusinātāja un cilindra tuvumā uzkrājušos gružus.
Par Kalifornijas Publisko resursu kodeksa 4442. paragrāfa likumpārkāpumu
skaitāī dzinēja izmantošana vai darbināšana uz jebkuras zemes, kas pārklāta
ar mežu, krūmiem vai zāli, ja dzinēja izpūtēja sistēma nav aprīkota ar dzirksteļu
slāpētāju kā norādīts 4442. paragrāfā un tā netiek uzturēta darba kārtībā.Citos
štatos vai federālo zemju jurisdikcijā var būtlīdzīgi likumi. Sazinieties ar
oriģinālāsiekā
rtas izgatavotāju, mazumtirgotāju, vai tirdzniecības pārstāvi lai
saņemtu dzirksteļuslāpētāju tai izpūtēja sistēmai, kāda uzstādīta uz šī dzinēja.
Notīriet sakrājušos gružus ap klusinātāju un cilindru. Apskatiet vai klusinātājam (A,Attēlu
8) nav plīsumu, rūsas bojājumu vai citādu bojājumu. Noņemiet dzirksteļuslāpētāju (B), ja
ir aprīkojumā, un apskatiet vai nav bojājumi, vai pārogļojuma aizsprostojumi. Ja atrasts
bojājums, pirms darba uzsākšanas iemontējiet
nomainā
māsdaļas.
BRĪDINĀJUMS: Nomaināmāmdaļāmjābūttādas pašas k onstrukcijas
un tāmjābūt iemontētāmtajā pašā vietā kā oriģinālajāmdaļām. Cita veida daļas var
nedarboties tikpat labi, var sabojātiekārtuunvarizraisīt ievainojumu.
Kā nomainīteļļu-Attēlu
2 9 10 11
BRĪDINĀJUMS
Degviela un tā garaiņiirārkārtīgi viegli uzliesmojoši un
sprādzienbīstami.
Uguns vai sprādziens var izraisīt smagus apdegumus vai nāvi.
Ja jūsizlejieteļļu caur augšējo eļļas uzpildnes cauruli, degvielas tvertnei jābūt
tukšai, jo degviela var izplūst ārā un var izraisīt uzliesmojumu vai sprādzienu.
Izmantotā eļļairbīstamie atkritumi, no kuriem atbilstošā veidā jāatbrīvojas. Neizmetiet
kopā ar mājsaimniecības atkritumiem. Iespējas nodot drošai savākšanai/pārstrādei
noskaidrojiet vietējās varas iestādēs, apkopes centrā vai pie pārstāvja.
Izlejiet eļļu
Izlejiet eļļu c aur apakšējo eļļas izlaišanas caurumu vai caur augšējo eļļas uzpildnes
cauruli.
1. Nestrādājošam, bet vēl siltam dzinējam, atvienojiet aizdedzes sveces vadu (A)un
turiet to atstatu no aizdedzes sveces (Attēlu 9).
2. Izņemiet eļļas izlaišanas aizbāzni (B,Attēlu 10). Izlejiet eļļupiemērotā tvertnē.
Piezīme: Jebkurš no zemākparādītajiem eļļas izlaišanas aizbāžņiem var tikt ievietots
dzinējā.
3. Kad eļļa izlaista, ievietojiet un pievelciet eļļas izlaišanas aizbāzni.
4. Ja jūsizlejieteļļu caur augšējo eļļas uzpildnes cauruli (C), turiet dzinēja pusi ar
aizdedzes sveci (D) uz augšu (Attēlu 11). Izlejiet eļļupiemērotā tvertnē.
BRĪDINĀJUMS: Ja jūsizlejieteļļu caur augšējo eļļas uzpildnes
cauruli, degvielas tvertnei jābūt tukšai, jo degviela var izplūst ārā un var izraisīt
uzliesmojumu vai spr ādzienu. Lai iztukšotu degvielas tvertni, darbiniet dzinēju, līdz
tas apstājas degvielas trūkuma dēļ.
Nomainiet eļļas filtru (ja ir aprīkojumā)
Daži modeļivarbūt aprīkoti ar eļļas filtru k ā opciju. Nomaiņas intervāli norādīti Apkopes
diagrammā.
1. Izlejiet eļļunodzinēja. Skatīt nodaļu Kā nomainīteļļu.
2. Izņemiet eļļas filtru (E) un pareizi nododiet atkritumos. SkatītAttēlu 2.
3. Pirms jūs ievietojiet jaunu eļļas filtru, viegli ieeļļojiet eļļas filtra starpliku ar svaigu tīru
eļļu.
4. Iegrieziet eļļas filtru ar roku līdz starplika saskaras ar eļļas filtra adapteru, tad
pievelciet eļļas filtru 1/2 līdz 3/ 4 apgrieziena.
5. Pielejiet eļļu. Skatīt nodaļu Kā pieliet eļļu.
6. Iedarbiniet un darbiniet dzinēju. Kad dzinējs sasilis, pārbaudiet vai nav eļļas noplūde.
7. Apturiet dzinēju un
pārbaudiet eļļas līmeni. Tam ir jābūt pie piepildījuma indikatora
augšas (J)uzmērstieņa(Attēlu 2).
Not for
Reproduction