Briggs & Stratton 775 Outboard Motor User Manual


 
42
BRIGGSandSTRATTON.COM
Ispustite ulje
Ulje možete ispustiti kroz donji otvor, boèni otvor ili kroz gornju cijev za ulijevanje ulja.
1. Dok je motor iskljuèen ali je još uvijek topao, odvojite kabel svjeæice (A) i držite ga
podalje od svjeæice (Slika 9).
2. Skinite èep za ispuštanje ulja (B, Slika 10). Ispustite ulje u prikladni spremnik.
Napomena: Bilo koji od dolje prikazanih èepova za ispuštanje ulja može biti
postavljen na motoru.
3. Kad ispustite ulje, postavite i opet zategnite èep za ispuštanje.
4. Ako ulje ispuštate kroz gornju cijev za nalijevanje ulja (C), neka strana motora sa
svjeæicom bude okrenuta prema (D) up (Slika 11). Ulje ispustite u odgovarajuæu
posudu.
UPOZORENJE: Ako ulje ispuštate s gornje strane cijevi za ulje,
spremnik s gorivom mora biti prazan jer æe u protivnom istjecati gorivo što može
dovesti do požara ili eksplozije. Da ispraznite spremnik s gorivom, pokrenite motor i
ostavite ga u radu sve dok se ne zaustavi zbog nedostatka goriva.
Promijenite uljni filtar (ako je ugraðen)
Neki modeli s u opremljeni dodatnim uljnim filtrom. Podatke o intervalu za zamjenu
potražite u tablici Održavanje.
1. Ispustite ulje iz motora. Pogledajte odjeljak Kako se mijenja ulje.
2. Skinite uljni filtar (E) i odložite ga na prikladni naèin. Pogledajte sliku 2.
3. Prije postavljanja novog filtra, lagano nauljite brtvu filtra ulja svježim, èistim motornim
uljem.
4. Zavræite uljni filtar rukom sve dok brtva filtra en dodirne adapter filtra uja, zatim
zategnite uljni filtar 1/2 do 3 /4 okretaja.
5. Dolijte ulje. Pogledajte odjeljak Dolijevanje ulja.
6. Pokrenite motor i ostavite ga u radu. Kad se motor zagrije provjerite da negdje ne
curi ulje.
7. Zaustavite motor i provjerite razinu goriva.Onamorabitidovrhaoznakeindikatora
full (J) na mjernoj šipki (Slika 2).
Dolijte ulje
Motor postavite u vodoravni položaj.
Iz podruèja za ulijevanje ulja oèistite sve neèistoæe.
Pogledajte odjeljak Tehnièki podaci radi kapaciteta ulja.
1. Izvadite mjernu šipku (G) i obrišite je èistom krpom (Slika 2).
2. Polako nalijevajte ulje u otvor za nalijevanje (H). Nemojte prepuniti. Nakon
dodavanja ulja, prièekajte minutu i zatim opet provjerite razinu ulja.
3. Umetnite i pritegnite mjernu šipku.
4. Izvadite mjernu šipku i provjerite razinu ulja. Ona mora biti do oznake full (J)na
mjernoj šipki.
5. Umetnite i pritegnite mjernu šipku.
Kako servisirati zraèni filtar -Slika
12 13
UPOZORENJE
Gorivo i njegove pare izuzetno su zapaljivi i eksplozivni.
Požar ili eksplozija mogu izazvati ozbiljne opekline ili smrt.
Nikad nemojte pokretati motor ako su sklop proèistaèa (ako je ugraðen) ili zraèni
filtar (ako je ugraðen) skinuti.
OBAVIJEST: Za èišæenje f iltra nemojte koristiti komprimirani zrak ili otapala.
Komprimirani zrak može oštetiti filtar a otapala ga mogu rastvoriti.
Prikazane su dvije vrste zraènog filtra, Standardni i Visokog kapaciteta. Odredite koju
vrstu imate na svom motoru i servisirajte ga kako slijedi.
Standardni zraèni filtar - Slika
12
Sustav proèistaèa zraka koristi spužvasti element koji se može oprati i ponovno
upotrijebiti.
1. Povucite kliznu bravu (A) u otkljuèani položaj. Otvorite poklopac (B). Pogledajte sliku 12.
2. Skinite pjenasti element (C).
3. Operite spužvasti uložak u tekuæem deterdžentu i vodi. Iscijedite spužvasti uložak do
suhoga u èistoj krpi.
4. Natopite spužvasti uložak èistim motornim uljem. Za uklanjanje viška ulja, iscijedite
spužvasti uložak u èistu krpu.
5. Ugradite spužvasti uložak u osnovu zraènog filtra.
6. Zatvorite poklopac i povucite kliznu bravu u zakljuèani položaj.
Zraèni filtar visokog kapaciteta - Slika
13
Sustav za proèišæavanje zraka koristi filtar s naborima kao dodatni predfiltar. Predfiltar se
može oprati i opet koristiti.
1. Otpustite stezaè (A) koji drži poklopac (B). Skinite poklopac. Pogledajte sliku 13.
2. Skinite predfiltar (C) i filtar (D).
3. Da se odvoje neèistoæe od filtra, lagano ga kucnite o tvrdu površinu. Ako je filtar
prekomjerno zaprljan, zamijenite ga novim.
4. Predfiltar operite u tekuæem deterdžentu i vodi. Zatim ga temeljito osušite na zraku.
Nemojte nauljivati predfiltar.
5. Postavite suhi predfiltar na filtar.
6. Postavite filtar i predfiltar na bazu (E). Uvjerite se da je filtar èvrsto sjeo u bazu.
7. Postavite poklopac zraènog filtra i prièvrstite ga pomoæu pritezaèa. Uvjerite se da su
pritezaèi zategnuti.
Kako se mijenja filtar za gorivo - Slika
14
UPOZORENJE
Gorivo i njegove pare izuzetno su zapaljivi i eksplozivni.
Požar ili eksplozija mogu izazvati ozbiljne opekline ili smrt.
Benzin držite podalje od iskrenja, otvorenog plamena, inicijalizacijskih
plamièaka, vruæine i drugih izvora zapaljenja.
Provjeravajte èešæe vodove goriva, spremnik, poklopac i spojeve radi
napuknuæa ili curenja. Zamijenite ako je potrebno.
Ispustite gorivo iz spremnika ili zatvorite ventil za dovod goriva prije èišæenja ili
zamjene filtra goriva.
Zamjenski dijelovi moraju biti jednaki i postavljeni na istim mjestima kako i
originalni dijelovi.
Ako se gorivo prolije, prièekajte dok ne ishlapi prije pokretanja motora.
1. Prije zamjene filtra za gorivo (ASlika 14), ako je ugraðen, ispraznite spremnik s
gorivom ili zatvorite ventil za dovod goriva. U protivnom bi moglo doæi do istjecanja
goriva što može dovesti do požara ili eksplozije.
2. Kliještima stisnite jezièke (B) na obujmicama (C), a zatim svucite obujmice s filtra za
gorivo. Uvrnite i svucite vodove za gorivo (D) s filtra za gorivo.
3. Provjerite da na vodovima za gorivo nema pukotina curenja. Po potrebi ih zamijenite.
4. Zamijenite filtar s gorivom originalnim zamjenskim filtrom na ureðaju.
5. Prièvrstite vodove za gorivo obujmicama kako je i prikazano.
Kako oèistiti sustav za hlaðenje zrakom - Slika
15
Rad motora proizvodi toplinu. Dijelovi motora, naroèito prigušivaè,
izuzetno se zagrijavaju.
Teške opekline mogu nastati pri dodiru.
Zapaljivi otpad poput lišæa, trave, grmlja itd. može se upaliti.
UPOZORENJE
Pustite da se prigušivaè, cilindri motora i krila ohlade prije dodirivanja.
Odstranite nakupine neèistoæe iz okoline prigušivaèa i cilindra.
OBAVIJEST: Nemojte v odom èistiti motor. Voda može oneèistiti sustav goriva. Motor
oèistite èetkom ili suhom krpom.
Ovo je motor sa zraènim hlaðenjem. Prljavština ili neèistoæa može ogranièiti protok zraka
te izazvati pregrijavanje motora, što æe za posljedicu imati slabiji rad i skraæeni životni
vijek motora.
Èetkom ili suhom krpom odstranite neèistoæu sa štitnika za prste (A). Polužje, opruge i
ruèice održavajte (B) èistima. U podruèju oko i iza prigušivaèa ne smije biti (C) nikakvoga
zapaljivog otpada (Slika 15).
Not for
Reproduction