Briggs & Stratton 775 Outboard Motor User Manual


 
81
ro
Î
ntre
þ
inere
NOTIFICARE: Dacã motorul este înclinat în timpul operaþiunilor de întreþinere, rezervorul
de combustibil trebuie sã fie gol, iar latura cu bujia trebuie sã fie orientatã în sus.
Dacã rezervorul de combustibil nu este gol ºi motorul este înclinat în orice altã direcþie,
motorul va porni cu dificultate din cauza contaminãrii filtrului de aer ºi/sau bujiei cu
combustibil sau ulei.
AVERTISMENT: Dacã efectuaþi operaþiuni de întreþinere care necesitã
înclinarea utilajului, rezervorul de combustibil trebuie sã fie gol. În caz contrar,
combustibilul se poate scurge, provocând un incendiu sau o explozie.
recomandãm sã apelaþi la un distribuitor cu service autorizat Briggs & Stratton pentru
toate operaþiile de întreþinere ºi reparare a motorului ºi a pieselor.
NOTIFICARE: Toate componentele utilizate la realiz area acestui motor trebuie sã fie
prezente pentru ca motorul sã funcþioneze corect.
Controlul emisiilor
Întreþinerea, înlocuirea sau repararea sistemelor ºi dispozitivelor de control al
emisiilor poate fi efectuatã de orice unitate sau persoanã specializatã în repararea
motoarelor nerutiere. Totuºi, pentru efectuarea unui service al controlului emisiilor ”fãrã
taxã” lucrãrile trebuie efectuate de un agent autorizat de cãtre producãtor. Vezi Garanþia
pentru emisii.
Producerea accidentalã de scântei se poate solda cu incendii sau cu
electrocutare.
Pornirea accidentalã se poate solda cu agãþare, amputare traumaticã
sau tãieturi.
Pericol de incendiu
AVERTISMENT
Înainte de a efectua reglaje sau reparaþii:
Deconectaþi fiºa bujiei ºi þineþi-o la distanþã de bujie.
Deconectaþi borna negativã a bateriei (numai la motoarele cu sistem de pornire
electricã).
Utilizaþi doar scule corecte.
Nu efectuaþi intervenþii asupra clapetelor regulatoare, asupra transmisiilor sau
asupra altor piese componente pentru a obþine o turaþie mai mare a motorului.
Piesele de schimb trebuie sã fie identice ºi montate în aceeaºi poziþie cu piesele
originale. Este posibil ca alte piese sã nu funcþioneze la fel de bine, sã
deterioreze aparatul sau sã provoace vãtãmãri corporale.
Nu loviþi volanta cu ciocanul sau cu obiecte grele. În caz contrar, volanta se
poate dezmembra în timpul funcþionãrii.
Atunci când testaþi scânteia la bujii:
Folosiþi un tester de bujie omologat.
Nu verificaþi scânteia la bujie cu bujia scoasã.
Program de întreþinere
Primele5ore
Schimbaþi uleiul
La fiecare 8 ore sau zilnic
Verificaþi nivelul uleiului din motor
Curãþaþi zona din jurul tobei de eºapament ºi al comenzilor.
Curãþaþi apãrãtoarea pentru degete (dacã existã)
La fiecare 50 de ore sau anual
Curãþaþi filtrul de aer *
Curãþaþi prefiltrul (dacã existã) *
Schimbaþi uleiul de motor
Înlocuiþi filtrul de ulei (dacã existã)
Inspectaþi eºapamentul ºi paravanul pentru scântei
La fiecare 200 de ore sau anual
Înlocuiþi filtrul de aer
Înlocuiþi prefiltrul (dacã este prevãzut) *
Anual
Înlocuiþi bujia
Curãþaþi sistemul de rãcire cu aer *
Curãþaþi/înlocuiþi filtrul de combustibil, (dacã este prevãzut)
Verificaþi jocul supapei **
* În medii prãfoase sau cu impuritãþi în aer, curãþaþi mai frecvent.
** Doar în cazul în care se observã probleme de funcþionare a motorului.
Reglarea carburatorului ºi turaþiei motorului
Nu reglaþi niciodatã carburatorul sau turaþia motorului. Carburatorul a fost reglat din
fabricaþie pentru a funcþiona eficient în majoritatea condiþiilor. Nu umblaþi la arcul
regulator, legãturi sau alte piese pentru a schimba turaþia motorului. Dacã sunt necesare
reglaje, contactaþi un centru de service autorizat Briggs & Stratton.
OBSERVAÞIE: Producãtorul echipamentului specificã turaþia maximã a motorului
instalat pe echipament. Nu depãºiþi aceastã turaþie. Dacã aveþi nelãmuriri cu privire la
turaþia maximã a echipamentului sau la turaþia motorului reglatã din fabricaþie, contactaþi
un centru de service autorizat Briggs & Stratton pentru asistenþã. Pentru a asigura
funcþionarea sigurã ºi corectã a echipamentului, turaþia motorului trebuie reglatã numai
de un tehnician de service autorizat.
Înlocuirea bujiei - Figura
7
Verificaþi deschiderea (A,Figura7)cuuncalibrudesârmã(B). Dacã este necesar,
modificaþi deschiderea. Montaþi ºi strângeþi bujia la cuplul recomandat. Pentru stabilirea
deschiderii bujiei sau cuplului, consultaþi secþiunea Specificaþii.
Notã: În unele zone, legile locale cer utilizarea unei bujii cu rezistor pentru a suprima
semnalele de aprindere. Dacã acest motor a fost echipat la origine cu o bujie cu rezistor,
utilizaþi acelaºi tip de bujie pentru înlocuire.
Inspectaþi eºapamentul ºi paravanul pentru scântei - Figura
8
Funcþionarea motorului produce cãldurã. Piese ale motorului, în
special toba de eºapament, devin foarte fierbinþi.
Se pot produce arsuri termice grave la contactul cu acestea.
Deºeurile combustibile, cum ar fi frunzele, iarba, ramurile etc. pot lua
foc.
AVERTISMENT
Lãsaþi eºapamentul, cilindrul ºi aripile acestuia sã se rãceascã înainte de a le
atinge.
Îndepãrtaþi materialele inflamabile acumulate în zona tobei de eºapament ºi a
cilindrului.
Legislaþia California Public Resource Code, Secþiunea 4442, precizeazã cã
motoarele utilizate în zone împãdurite, cu iarbã sau cu tufiºuri trebuie echipate
cu paravan de scântei în bunã stare de funcþionare, conform Secþiunii 4442.
Este posibil ca ºi alte state sã aibã legislaþie similarã. Contactaþi producãtorul
echipamentului, vânzãtorul sau distribuitorul pentru a obþine un paravan de
scântei adaptat la sistemul de eºapament instalat pe acest motor.
Îndepãrtaþi reziduurile acumulate în zona eºapamentuluiºi cilindrului.Verificaþi dacã toba
de eºapament (A, Figura 8) nu prezintã crãpãturi, semne de coroziune sau alte
probleme. Demontaþi paravanul de scântei (B), dacã existã, ºi verificaþi dacã nu este
deteriorat sau blocat cu funingine. Dacã depistaþi probleme, montaþi piesele de schimb
înainte de utilizare.
AVERTISMENT: Piesele de schimb trebuie sã fie identice ºi montate în
aceeaºi poziþie cu piesele originale. Este posibil ca alte piese nu funcþioneze la fel
de bine, sã deterioreze aparatul sau sã provoace vãtãmãri corporale.
Schimbarea uleiului - Figura
2 9 10 11
AVERTISMENT
Combustibilul ºi vaporii sãi sunt foarte inflamabili ºi explozivi.
Incendiul sau explozia se pot solda cu arsuri severe sau cu moartea.
Dacã scurgeþi uleiul prin tubul superior de alimentare cu ulei, rezervorul de
combustibil trebuie s ã fie gol, în caz contrar combustibilul se poate scurge,
provocând un incendiu sau o explozie.
Uleiul uzat este un deºeu periculos. Depozitaþi uleiul în mod corespunzãtor. Nu-l aruncaþi
împreunã cu resturile menajere. Interesaþi-vã la autoritãþile locale, centrul de service sau
la distribuitor despre instalaþii sigure de colectare/reciclare.
Scurgerea uleiului
Scurgeþi uleiul prin orificiul de scurgere inferior, lateral sau prin tubul de alimentare
superior.
1. Cu motorul oprit dar încã cald, deconectaþi fiºa bujiei (A)ºiþineþi-oladistanþãde
bujie (Figura 9).
2. Demontaþi buºonul de scurgere a uleiului (B, Figura 10). Scurgeþi uleiul într-un
recipient adecvat.
Notã: Oricare din buºoanele de scurgere a uleiului din figura de mai jos poate fi
montat pe motor.
3. Dupã scurgerea uleiului, montaþi ºi strângeþi buºonul de scurgere a uleiului.
4. Dacã scurgeþi uleiul prin tubul de alimentare cu ulei din partea superioarã (C),
menþineþi partea motorului în care se aflã bujia (D) orientatã în sus (Figura 11).
Scurgeþi uleiul într-un recipient adecvat.
Not for
Reproduction