Briggs & Stratton 775 Outboard Motor User Manual


 
66
BRIGGSandSTRATTON.COM
Pielejiet eļļu
Novietojiet dzinēju horizontāli.
Notīriet eļļas uzpildes vietu no jebkādiem gružiem.
Skatīt Specifikāciju nodaļu, kur uzrādīta eļļas ietilpība.
1. Izņemiet mērstieni (G) un noslaukiet ar tīru drānu (Attēlu 2).
2. Lēni lejiet eļļudzinēja eļļas uzpildnē (H). Neiepildiet par daudz. Pēceļļas
ieliešanas, pagaidiet vienu minūti un tad pārbaudiet eļļas līmeni.
3. Ievietojiet un pievelciet mērstieni.
4. Izņemiet mērstieni un pārbaudiet eļļas līmeni. Tam ir jābūt pie piepildījuma indikatora
(full indicator) augšas uz mērstieņa(J).
5. Ievietojiet un pievelciet mērstieni.
Kā apkopt gaisa filtru - Attēlu
12 13
BRĪDINĀJUMS
Degviela un tā garaiņiirārkārtīgi viegli uzliesmojoši un
sprādzienbīstami.
Uguns vai sprādziens var izraisīt smagus apdegumus vai nāvi.
Nekad neiedarbiniet vai nedarbiniet dzinēju, kad noņemts gaisa attīrītāja mezgls
(ja ir aprīkojumā) vai gaisa filtrs (ja ir aprīkojumā).
PIEZĪME: Filtra t īrīšanai neizmantojiet saspiestu gaisu vai š ķīdinātājus. Saspiests gaiss
var sabojāt filtru un š ķīdinātāji var izšķīdināt filtru.
Šeit ir attēlotas divas gaisa filtra sistēmas, standarta un lielā apjoma filtrs.
Noskaidrojiet uz jūsu dzinēja uzstādītā filtra tipu un veiciet apkopi kā norādīts tālāk.
Standarta gaisa filtrs - Attēlu
12
Gaisa attīrīšanas sistēmā tiek izmantots porolona elements, kuru var mazgāt un lietot
atkārtoti.
1. Virziet kustīgo fiksatoru (A)atvēršanas stāvoklī.Atverietvāku (B). Skatiet attēlu 12.
2. Izņemiet porolona elementu (C).
3. Nomazgājiet porolona elementu šķidrā mazgājamā līdzeklī un ūdenī. Izspiediet
porolona elementu sausu tīrā drānā.
4. Piesūciniet porolona elementu ar tīru dzinēja eļļu. Lai noņemtu dzinēja eļļas
pārpalikumus, izspiediet porolona elementu tīrā drānā.
5. Ievietojiet porolona elementu gaisa filtra pamatnē.
6. Aizveriet vāku un pavirziet kustīgo fiksatoru aizvēršanas stāvoklī.
Liela apjoma gaisa filtrs - Attēlu
13
Gaisa filtra sistēmā izmantots gofrēts filtrs ar iepriekšējo tīrītāju, kā opciju. Šo iepriekšējo
tīrītāju var mazgāt un izmantot atkārtoti.
1. Atlaidiet stiprinātāju (A)arkopiestiprināts pārvalks (B). Noņemiet pārvalku. Skatiet
attēlu 13.
2. Noņemiet iepriekšējo tīrītāju (C)unizņemiet filtru (D).
3. Lai atdalītu gružus, viegli padauziet filtru pret cietu virsmu. Ja filtrs ir ārkārtīgi netīrs,
nomainiet ar jaunu filtru.
4. Mazgājiet iepriekšējo tīrītāju šķidrā mazgāšanas līdzeklī un ūdenī.Tadļ
aujiet tam
gaisā pilnīgi izžūt. Neeļļojiet iepriekšējo tīrītāju.
5. Piestipriniet sausu iepriekšējo tīrītāju pie filtra.
6. Ievietojiet filtru un iepriekšējo tīrītāju pamatnē (E). Pārliecinieties, ka filtrs stingri
ievietots pamatnē.
7. Uzlieciet gaisa filtra pārvalku un nostipriniet ar stiprinātāju. Pārliecinieties, ka
stiprinātājs ir cieši pievilkts.
Kā nomainīt degvielas filtru - Attēlu
14
BRĪDINĀJUMS
Degviela un tā garaiņiirārkārtīgi viegli uzliesmojoši un
sprādzienbīstami.
Uguns vai sprādziens var izraisīt smagus apdegumus vai nāvi.
Uzglabājiet degvielu atstatus no dzirkstelēm, atklātām liesmām, degļiem,
karstuma un citiem aizdegšan ās avotiem.
Bieži pārbaudiet, vai degvielas caurulēm, tvertnei, vāciņiem un
stiprinājumiem nav plaisas vai sūces. Nepieciešamības gadījumā nomainiet.
Pirms degvielas filtra tīrīšanas vai nomaiņas, iztukšojiet degvielas tvertni vai
aizveriet degvielas slēgvārstu.
Rezerves daļāmirjābūttādāmpašāmuntāsjāuzstāda tādā pašā stāvoklī kā
oriģinālāsdaļas.
Ja degviela izlaistās, pirms dzinēja iedarbināšanas pagaidiet, līdz tā izgaro.
1. Pirms
degvielas filtra nomaiņas (A,Attēlu 14), ja ir aprīkojumā, iztukšojiet degvielas
tvertni vai aizveriet degvielas slēgvārstu, ja ir aprīkojumā.Citādi degviela var izplūst
ārā un izraisīt uzliesmojumu vai sprādzienu.
2. Ar plakanknaiblēm saspiediet cilpiņas (B) uz savilcējiem (C), tad nobīdiet savilcējus
no degvielas f iltra. Groziet un velciet nost degvielas pievadus (D) no degvielas filtra.
3. Pārbaudiet vai degvielas pievados nav lūzumu vai noplūžu. Nomainiet, ja
nepieciešams.
4. Nomainiet degvielas filtru ar oriģinālo iekārtas nomaiņas filtru.
5. Nostipriniet degvielas pievadus ar savilcējiem kā parādīts.
Kā tīrīt gaisa dzesēšanas sistēmu - Attēlu
15
Dzinēju darbināšana rada karstumu. Dzinēja daļas, it īpaši klusinātājs,
kļūst ļoti karstas.
Saskares gadījumā var rasties smagi apdegumi.
Ugunsnedroši priekšmeti, piemēram, lapas, zāle, krūmājs utt. var
aizdegties.
BRĪDINĀJUMS
Ļaujiet klusinātājam, dzinēja cilindram un ribām atdzist pirms pieskaršanās.
Notīriet klusinātāja un cilindra tuvumā uzkrājušos gružus.
IEVĒRĪBAI: Neizmantojiet ūdeni lai tīrītu dzinēju. Ūdens var piesārņot degvielas
sistēmu. Lai tīrītu dzinēju, lietojiet suku vai sausu drānu.
Šis ir dzinējs ar gaisa dzesēšanu. Netīrumi vai gruži var ierobežot gaisa plūsmu un var
izraisītdzinēja pārkaršanu, kas noved pie s liktas veiktspējas un samazināta dzinēja
darbmūža.
Ar suku vai sausu drānu noņemiet gružus no pirkstu aizsarga (A). Uzturiet tīras sasaites,
atsperes un vadības elementus (B).Uzturietvietuapunaizklusinātāja (C)tīru no
jebkā
diem uzliesmojošiem gružiem (Attēlu 15).
Uzglabāšana
BRĪDINĀJUMS
Degviela un tā garaiņiirārkārtīgi viegli uzliesmojoši un
sprādzienbīstami.
Uguns vai sprādziens var izraisīt smagus apdegumus vai nāvi.
Uzglabājot degvielu vai iekārtu ar degvielu tvertnē
Uzglabājiet atstatus no kurtuvēm, plītīm, ūdenssildītājiem vai citāmierīcēm,
kurām ir degļi vai citi aizdegšanās avoti, jo tie var izraisīt degvielas izgarojumu
uzliesmošanu.
Degvielas sistēma
Degviela var kļūt nost āvējusies, ja tā uzglabāta ilgāk par 30 dienām. Nostāvējusies
degviela izraisa sk ābes un gumijas nosēdumu veidošanos degvielas sistēmā vai uz
svarīgām karburatora daļām. Lai saglabātu degvielu svaigu, lietojiet degvielas piedevu
Briggs & Stratton Advanced Formula,, kas pieejama visās Briggs & Stratton oriģinālo
rezerves daļu tirdzniecības vietās.
Dzinējos ar FRESH START
®
degvielas vāciņu lietojiet piedevu Briggs & Stratton
FRESH START
®
kas pieejama kā pilināma koncentrāta kasetne.
Nav nepieciešams iztukšot benzīnu no dzinēja, ja degvielas s tabilizators tiek pievienots
saskaņā ar instrukcijām. Darbiniet dzinēju2minūtes lai stabilizators cirkulētu caur
degvielas sistēmu pirms glabāšanas.
Ja benzīnam, kas atrodas dzinējā, nav ticis piemaisīts degvielas stabilizators, benzīns
jāizlej piemērotā tvertnē. Darbiniet dzinēju, līdz tas apstājas degvielas izbeigšanāsdēļ.
Lai saglabātu svaigumu, tiek ieteikta degvielas stabilizatora piemaisīšana uzglabāšanas
tvertnē.
Dzinēja eļļa
Kamērdzinējs ir vēl silts, nomainiet dzinēja eļļu. Skatīt nodaļu Kā nomainīteļļu.
PIEZĪME: Uzglabājiet dzinēju
horizontā
lā stāvoklī (normālais darba stāvoklis). Ja
uzglabājot dzinējs tiek sagāzts, degvielas tvertnei jābūt tukšai un tai dzinēja pusei, kur
atrodas aizdedzes svece, jābūt uz augšu. Ja degvielas tvertne nav tukša un ja dzinējs ir
sagāzts jebkurā citā virzienā,dzinēja iedarbināšana var būt apgrūtināta, jo eļļavai
benzīns iekļuvis gaisa filtrā un/v ai aizdedzes svecē.
Bojājumu novēršana
Nepieciešama palīdzība? Griezieties pie BRIGGSandSTRATTON.COM vai piezvaniet
1-800-233-3723 (ASV).
Not for
Reproduction